szombat, 04 december 2021 14:04

Képviselőtestületi választás 2022

Írta:
A 2015-ös képviselőtestület fogadalomtételén készült kép A 2015-ös képviselőtestület fogadalomtételén készült kép

Az egyházközségek képviselő-testületeinek megbízatása egységesen 2022 Pünkösdjéig szól.

Püspök Atya ezt írta a körlevélben: "Kérem a plébános atyákat, hogy tegyék meg azokat az előkészületeket, melyek lehetővé teszik a képviselőtestület szabályszerű megújítását, választását, ill. jóváhagyását a megadott határidőig. A jelölés és választás szabályos menetét „A Magyarországi Egyházközségi Képviselő-testületek Szabályzata” (4.1. - 4.4.) tartalmazza. Amennyiben a helyi adottságok miatt a plébános más módon szeretné megtartani a választást, tervét – a tervezett mód pontos leírásával – 2022. január 31-ig előzetes engedélyezésre terjessze fel az Egyházmegyei Hivatalhoz. Minden plébánostól kérem, hogy a szabályos választás eredményét tanúsító jegyzőkönyvet, a képviselőtestület jóváhagyásra beterjesztett névjegyzékét legkésőbb 2022. május 15-ig juttassa el az Egyházmegyei Hivatalhoz."Két éve, a Covid járvány előtt is elkezdtük már a Képviselőtestületi választás előkészítését, de most Pünkösdig meg is kell tartanunk. Kérem segítő együttműködéseteket!"

Tagjai: (Magyar Katolikus Lexikon)

Hivatalból a plébános, a megyéspüspök által oda beosztott v. ott működő más lelkipásztorok, a szerzetesi plébániatemplomban a szerzetes papok, a kántor, ha van katolikus iskola, annak az igazgatója és a hitoktatók közül egy, akit ők választanak maguk közül, és azok, akik a plébános megítélése szerint munkakörük, társadalmi helyzetük miatt fontosak. De ezek a megválasztott képviselők számának 1/3-ánál nem lehetnek többen!

Az Egyházközségi Képviselőtestület választott tagjainak száma 1000 hívőig 12, további ezrenként 1-1 tag. Indokolt esetben többet is elfogadhat a megyéspüspök, számuk azonban lehetőleg ne legyen 25 fölött. Legalább 5 póttagot is jelöljenek ki a választási eredmény sorrendje alapján azért, hogy ha valami miatt valamelyik megválasztott és kinevezett tag nem tudja feladatát betölteni, közülük lépjen a sorban következő annak a helyére.

 A választandó tagok jelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a vele járó munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet éljen, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű legyen és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezzék. 

 Az Egyházközségi Képviselőtestület tagságának feltételei. Csak olyan katolikusok lehetnek, akik a) tartósan az egyhközség területén laknak; b) ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyhközség életében, c) teljes cselekvőképességük van, d) az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből (kiközösítés), e) megbérmálkoztak (bérmálás), de ettől egy ideig el lehet tekinteni; f) az egyházi adót fizetik, g) életkoruk 18-70 év között van; h) készek e feladat ellátására. 

Az Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak választása. A jelöltek listáját a fentiekre figyelve kell összeállítani. E listát a hívek ajánlására és az előző képviselők megkérdezése után a plébános állítja össze. A megválasztandók számának kétszerese szerepeljen a listán. Ezt a templomi hirdetésekben szóban, a templom hirdetőtábláján és a plébánia irodájának bejárata közelében, jól látható helyen írásban 2 héten át közölni kell. Jelezni kell azt is, hogy ha valakinek bármelyik jelölttel kapcsolatban jogos kifogása van, jelentse a plébánián. Ha van helyi egyházközségi lap, abban is közöljék a fentieket, vagy más alkalmas módon is hozzák a hívek tudomására.

A véglegesített jelöltlistát az adófőkönyvben szereplő valamennyi családhoz el kell küldeni, kérve őket, hogy ezt a listát 2 héten belül v. a templomban, vagy a plébhivatalban saját nevük feltüntetése nélkül adják le; aláhúzva azok nevét, akiket megválasztani akarnak. Egy-egy család annyi lapot kapjon és adjon le, ahány 18 év fölötti tagja van a családnak. Az így összegyűjtött lapokat a plnos által kijelölt biz. az előírt 2 hét eltelte után összeszámlálja, és a végleges névsort a kapott szavazatok száma alapján összeállítja. - A választás más módon is történhet, helyi adottságok szerint. Pl. csak a templomba, sztmisére járók kapják meg a jelöltek listáját tartalmazó szavazólapokat, v. bármi más módon is. De a fentitől eltérő módon történő választáshoz, a tervezett mód pontos leírásával, a megyéspüspöktől előzetes engedélyt kell kérni! A teljes jegyzéket a plébános a szavazatszámláló bizottság tagjaival is aláíratva a megyéspüspökhöz terjeszti fel, hogy ő a megválasztottakat tisztségükben megerősítse. A tagok megbízatása általában 5 évre szól.

Bővebben: http://lexikon.katolikus.hu/E/egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9gi%20k%C3%A9pvisel%C5%91test%C3%BClet.html

Megjelent: 458 alkalommal