Holnapy D. Márton

Holnapy D. Márton

Leírás nélkül.

*Libice (Kelet-Csehország), 956 körül +Tentikken (Danzig közelében), 997. április 23.

Adalbert kora a német-római szent birodalom fölemelkedésével és a keletnémet területek evangelizálásának kezdetével esik egybe. A germánok és a szlávok, a kereszténység és a pogányság közötti egyre gyakoribb összeütközések kora ez, bizonyos tekintetben a későbbi közép- európai feszültségeknek, a kelet-nyugat ellentétének előrevetett árnyéka és előíze.

Adalbert származásában is megjelenik ez a polaritás. Ereiben apja, a cseh Szlavnik fejedelem részéről szláv, anyja, Adilburg részéről pedig szász, tehát germán vér folyt. A jó megjelenésű kis Vojtechet (így hívták) már származása miatt is kitűnő világi pályára szánták, de szellemi adottságai is jóval az átlag fölé emelték. Isten azonban áthúzta az emberi számításokat, mert nagyobb dolgot akart vele és képességeivel megvalósítani: magasztos apostoli hivatásra választotta ki. Súlyos betegséggel látogatta meg tehát a fiút, s a szülők fölismerték a jelet: a gyermeket Isten lefoglalta magának, az ő szent szolgálatára kell tehát adni.

Így került a fölgyógyult fiú 972-ben a magdeburgi dóm jónevű iskolájába, hogy itt készüljön a papi hivatásra. Vallásosságával és okosságával kitűnt társai közül. Bérmáláskor vette föl az Adalbert nevet pártfogója, a magdeburgi érsek iránti tiszteletből. Az érsek halála után, 981-ben visszatért Prágába, ahol az első prágai püspök, Dietmar szentelte pappá. 983-ban, Dietmar halála után a püspökség alapítója, II. Boleszláv fejedelem, a papság és a nép egy akarattal Adalbertet választotta püspökévé. Daliás alakja, főnemesi származása, cseh nemzetisége, a társadalmi érintkezésben való jártassága, szelídsége és képzettsége mind-mind jó ajánlólevél volt számukra. II. Ottó császár is jóváhagyta a választást. Adalbert családi kapcsolatait (anyja I. Henrik rokona volt) és német műveltségét tekintve ez érthető is. Különben sem akart ellentmondani az általános óhajnak, hogy ti. a püspökségnek hazai gazdája legyen. Így a veronai birodalmi gyűlésen 983. február 22-én beiktatták őt. A mainzi érsek, Willigis szentelte püspökké még ugyanazon esztendő június 29-én.

Az otthoni fogadtatás örömmámorával szöges ellentétben állt a pásztor és a nyája között csakhamar megszülető feszültség. Adalbert befelé forduló természete, kolostor csendjére vágyódó lelke nem volt fölkészülve arra a küzdelemre és keménységre, melyet e félig civilizált és megtért nép vezetése, a sok pogány maradvány kiirtása (soknejűség, rabszolgatartás, varázslás, papok nősülése stb.) igényelt. Az állandó sikertelenségek, a hol innen, hol onnan fölbukkanó ellenállás megérlelték benne az elhatározást: 988-ban Rómába ment a pápához, s kérte, engedje őt zarándokként Jeruzsálembe, hogy ott szegényen és magányosan szolgálja az Urat. A montecassinói apát tanácsára változtatta meg a tervét, s lett bencés szerzetes 990- ben a Rómában fekvő aventinói görög kolostorban.

A csehek azonban a mainzi érsekkel szövetkezve ismét megostromolták kéréseikkel. A pápa és az apátja iránti engedelmességből Adalbert ismét Prágába készült. A római kolostorból magával vitte 12 társát, s megalapította velük a brevnovi apátságot. Ez az apátság idővel igazi szellemi-lelki középponttá lett: sok püspököt, apátot, szerzetest adott Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarországnak, számos misszionáriust küldött Oroszországba. Évszázadokon keresztül a keresztény vallás és kultúra sugárzó központja volt a nyugati szlávok számára. Adalbert már ezzel az egyetlen alapításával is kitörölhetetlenül beírta nevét Európa civilizációjának és hitterjesztésének történetébe.

Az otthoni állapotok azonban nemigen javultak. A sok ünnepélyes ígéretből nem lett semmi. Alig törődtek az egyházi előírásokkal (pl. menedékjoggal) és a lelkipásztorok erőfeszítéseivel. Adalbert akarva, nem akarva belekeveredett a szlavnikidák (saját családja) és a premyslidák közt dúló harcba. A békére és kiengesztelődésre törekvő püspök ismét föladta az egyenlőtlen harcot, s részben önként, részben kényszerítve, ismét elhagyta Prágát.

994--995-ben Magyarországon térített. Ő keresztelte és bérmálta meg többek között Szent Istvánt. Máig is ő az esztergomi egyházmegye védőszentje. 996-ban megint visszatért római kolostorába. Ez év májusában koronázták császárrá III. Ottót, akire mély benyomást tett Adalbert őszinte és komoly vallásossága, jámborsága. Barátok lettek.

Ismét kiragadták szerzetesi magányából: a pápa, a császár, az érsek erélyesen sürgette, hogy folytassa prágai tevékenységét. A bencés szerzetes számára szent volt az engedelmesség. Hazafelé menet elkísérte III. Ottót Németországba, és hosszabb ideig nála maradt Mainzban. Jelentős része volt a császár vallásos és politikai gondolkodásának formálásában; megnyerte őt a keleti misszió ügyének is. Útközben kapta a hírt, hogy legközelebbi rokonait Csehország hercege, II. Boleszláv kegyetlenül meggyilkoltatta. Látva, hogy a családja nyújtotta támogatás semmivé lett, s nemzetségének esküdt ellensége került hatalomra, az eredményes munkát teljesen reménytelennek tartotta. Úgy látta, hogy a Prágába vezető út lezárult előtte. Prága helyett tehát Lengyelországba ment, és megalapította Meseritz kolostorát. Chrobry Boleszláv fejedelem támogatta, hogy továbbutazhassék az északon élő balti törzsekhez (Pruzzi, Prussen, később Preussen = poroszok), akik még nem kerültek érintkezésbe a civilizált világgal, s pogányság, erkölcsi elvadultság uralkodott közöttük. Adalbert 996/997 telén térített közöttük, de munkájának olyan leküzdhetetlen akadályai voltak, hogy úgy döntött, társaival együtt elhagyja a terméketlen ugart, és a litvánokhoz megy misszionálni. De mielőtt még elindulhatott volna, a pogányok egy lándzsával megölték: 997. április 23-án halt vértanúhalált Krisztusért a Nagat és az elbingi Weichsel közti Tentikkennél. Itt nyerte el ez a valóban szent élet a koronáját, a nagy célt, amely után ő is, mint minden tökéletességre törekvő keresztény, annyira vágyott.

A lengyel herceg kiváltotta testét a gyilkosoktól, és Gnieznóban temette el. Már 999-ben a szentek sorába iktatta őt Szilveszter pápa. Sokan elzarándokoltak csodatévő sírjához, többek között barátja, III. Ottó császár is (1000). A császár, élve az alkalommal, Gnieznót a szent iránti tiszteletből érsekséggé avatta. És ami életében nem adatott meg Adalbertnek, hogy Prágában otthont és békés nyugalmat találjon, azt megadta az utókor a földi maradványainak, melyeket 1030- ban vittek a csehek Prágába. Adalbert tisztelete azóta nőttön nő, s a prágaiak hazájuk védőszentjét tisztelik benne.

2019. április 20

HÚSVÉT VASÁRNAP

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Ezek az evangélium igéi.

 

Jn 20,1-9

2019. április 20

TIZENHETEDIK HÉT 17/2019

IMG 20140318 075309mTIZENHETEDIK HÉT 17/2019                 WWW.ZSEK.HU

Ápr. 21. VASÁRNAP – HÚSVÉTVASÁRNAP

08:30    NINCS LAUDES

09:00   Misztériumjáték, Szentmise: Pro Populo

utána:   Ételszentelés

utána    Fekete Noémi keresztelője

11:00   Szentmise: (Josephinum Idősek otthona)

17:30    Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz

18:00   Szentmise: A Zsámbékiakért és Tökiekért

 

Ápr. 22. HÉTFŐ – HÚSVÉTHÉTFŐ

08:30    Laudes

09:00   Szentmise:

         NINCS Görögkatolikus liturgia

17:30    Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz

         !!!NINCS ESTI SZENTMISE!!!

 

Ápr. 23. KEDD – HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

06:30    Laudes (premontrei nővérek kápolnája)

07:00   Szentmise: (premontrei nővérek kápolnája)

08:00    Rózsafüzér imádság

17:30    Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz (a gödöllői rendtársakkal)

         !!!NINCS ESTI SZENTMISE!!!

 

Ápr. 24. SZERDA – HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

06:30    Laudes

11:00   Szentmise: (Josephinum idősek otthona)

17:30    Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz

18:00   Szentmise: Az Egri, Boros és Halmosi család élő és elhunyt tagjaiért

 

Ápr. 25. CSÜTÖRTÖK – HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

07:00    Laudes

07:30   Szentmise: A meg nem született lelkekért

17:30    Vesperás (premontrei nővérek kápolnája)

18:00    Szentségimádás (Josephinum)

 

Ápr. 26. PÉNTEK – HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

06:30    Laudes

17:30    Keresztelési vesperás, körmenet a keresztkúthoz

18:00   Szentmise:

 

Ápr. 27. SZOMBAT – HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

07:00    Laudes

09:00    Bérmálkozási előkészület

17:30    Ünnepi Vesperás

18:00   Szentmise: + Nagyszülők, + Családtagok és élő családtagok


Ápr. 28. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – FEHÉRVASÁRNAP

08:30    Laudes

09:00   Szentmise: Ad. int Ord. (Az egyházközség kiengesztelődési napja)

utána    Orlik Vivien Klára, Orlik Sofia Ildikó és Mészáros Ádám keresztelője

15:00    Búzaszentelés a pátyi úti kápolnánál

17:30    Ünnepi vesperás

18:00   Szentmise: + Péter

 

- Áldott Húsvétot kívánok mindannyiótoknak!

- Köszönöm az ünnepi liturgiákon a gyerek- és felnőtt szkóla szolgálatát, a ministránsok hűséges kitartását és mindazok munkáját, akik széppé tették a szent háromnapot.

- Családi húsvéti gyertya vásárolható a vasárnap reggeli misétől kezdve a Premontrei Szent József műhely asztalán. Így otthonainkban folytathatjuk liturgiánkat, ünnepelhetjük tovább Krisztus halálát és feltámadását.

- A már befizetett adó 2x1%-áról rendelkezhetünk.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011,

a Szent Norbert Karitativ alapítvány adószáma: 18660465-1-13. Köszönjük!

Áldozás utáni könyörgés:                                                                   IEC 2020

Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd Egyházadat,

hogy Húsvét szent titkának ünneplése által megújulva

eljusson a dicsőséges feltámadásra. Krisztus, a mi Urunk által.